29|06|2018  Havenplannen stand van zaken

 

Op 11 april hebben wij samen met de gemeente een informatie-avond georganiseerd over het havengebied. Daar stonden 2 onderwerpen centraal: het voorontwerp bestemmingsplan en de inrichtingsplannen voor de buitenruimte.

Voorontwerp bestemmingsplan

Over het voorontwerp bestemmingsplan zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden na hetgeen wij op 11 april met de ondernemers op de informatieavond hebben gedeeld. Op dit vlak is het van de kant van de gemeente oorverdovend stil.

Inrichtingsvisie en ontwerpproces

Sinds het voorjaar loopt er voor de inrichtingsvisie (ontwerp van de buitenruimte) een traject met een ‘ontwerpteam’ opgezet door de gemeente en bestaande uit een beperkt aantal omwonenden en ondernemers (circa 18). Deze hebben zich in maart 2018 kunnen uitspreken over een landschapsarchitectenbureau, Dijk&Co dat het ontwerp maakt. Dat gebeurt onder de noemer ‘co-creatie’. Dat laatste impliceert voor de gemeente een resultaat dat ‘gedragen’ wordt door de omgeving. Het is de bedoeling dat het resultaat uiteindelijk door Dijk&Co en het ontwerpteam aan de omgeving en raadsleden gepresenteerd wordt. Het is vervolgens aan de gemeenteraad om het ontwerp vast te stellen. Dit ontwerpproces zit in de laatste fase. Op 27 juni is een afsluitende bijeenkomst van het ontwerpteam gehouden.

In het ontwerpteam is niet alleen nagedacht over de inrichting van de openbare ruimte (paden, bankjes e.d.) maar ook over het verkeer en het verplaatsen van parkeerplaatsen (vooral bij de kop van de haven aan de Hofcampweg) en het aanpassen van wegen.

Er ligt een heel aardig ontwerp, Over veel zaken is goed nagedacht en onderzoek gedaan bijv. het verkeer. Maar het is wel een plan met letterlijke ‘rafelranden’.

Inbreng Ondernemend Wassenaar (OW) in het ontwerpproces

De vraag die de vertegenwoordigers van OW hebben gesteld is hoe zij belangen van ondernemers en bewoners in de buurt adequaat in kunnen brengen zonder dat er onnodige tegenstellingen binnen of met het ‘ontwerpteam’ ontstaan. In tegenstelling tot de andere betrokkenen vertegenwoordigt OW namelijk een algemeen belang in plaats van individuele belangen.

Vertegenwoordigers van OW hebben de afsluitende bijeenkomst van het ’ontwerpteam’ op 27 juni bijgewoond.

Naar aanleiding daarvan hebben zij recent een aantal concrete punten ingebracht die zij met iedereen willen delen (zie hierna). Daarbij richt OW zich op een beperkt aantal hoofdpunten.

Ingebrachte punten met betrekking tot de inrichtingsvisie

1          Parkeren

In dit gebied zijn er – naast kansen – ook een aantal knelpunten. Bij de op 11 april gehouden bijeenkomst is o.a. door de in de Van Hallstraat gevestigde ondernemers gesproken over het parkeren. Dat is hier verder niet uitgewerkt omdat de Van Hallstraat buiten het plangebied valt.

In het verleden zijn uitgebreide sessies gehouden over parkeren langs de Hofcampweg en een mogelijke herinrichting. Dat heeft geleid tot het handhaven van de status quo en extra parkeerplaatsen bij het Hofcampveld.

In het plan is nu opgenomen dat alle parkeerplaatsen langs de Hofcampweg tegenover de Gamma vervallen. Dat wordt in de plannen gecompenseerd met de aanleg van openbare parkeerplaatsen op de gemeentewerf. Wij hebben de volgende concrete suggesties gedaan:

–       Betrek de Dr. Weederlaan in de plannen (over de volledige lengte); werk voor dat gebied plannen uit voor het groen en water in combinatie met extra parkeerplaatsen. Dat is een beter alternatief voor de parkeerplaatsen langs de Hofcampweg die vervallen dan de gemeentewerf (dichterbij, zelfde (noord)kant van de haven).

–       Behoud een deel van het parkeren voor de Gamma en maak er kort parkeren van. Zonder deze plekken komt er (te) veel extra parkeerdruk op Oostdorperweg, Rozensteinstraat en Bloemluststraat.

–       Maak op maaiveldniveau bij de kop van de haven een aantal parkeerplekken voor mindervaliden. Er is horeca e.d. en voor mindervaliden zijn alle alternatieven (gemeentewerf, dr. Weederlaan) relatief ver weg.

2          Gemeentewerf

Zorg dat er enig idee is hoe – op korte en lange termijn – wordt omgegaan met de gemeentewerf. Het gevolg van het ontbreken van een duidelijk ontwikkelperspectief voor de werf is dat er slechte korte termijn oplossingen worden bedacht en uitgevoerd, wat een verspilling van tijd, geld en energie is. Het gaat dan met name over de parkeeroplossingen en de bereikbaarheid. In de plannen wordt alleen gekeken naar aanrijroutes vanaf de Haven door smalle woonstraten. Terwijl er een goed alternatief mogelijk is door de hoofdtoegang tot het parkeren vanaf de Johan de Wittstraat te organiseren: de straat is breed genoeg, je leidt het verkeer tijdig van de Van Zuylen van Nijeveltstraat af en je voorkomt extra verkeer op de Oostdorperweg, een gebied dat in de plannen vooral ook een betere verblijffunctie moet krijgen.

3          Hofcampveld

Betrek het hele Hofcampveld in het plan en niet alleen een strook langs het kanaal. In het deel dat nu niet meegenomen is zitten ook problemen (afwateringen, paden die niet goed zijn). Je kunt geen ‘half’ plan maken of een halve ‘kwaliteitsslag’. Dit is in onze ogen een anomalie bekeken vanuit de doelstellingen van de inrichtingsvisie: zorg voor meer kwaliteit.

4          Ambulante handel

Tenslotte nog een punt dat aansluit op eerdere  kritiek van OW  met betrekking tot het standplaatsenbeleid: bij voorkeur geen plek voor ambulante handel op bij de Haven. De toegevoegde waarde is beperkt, de kwaliteit is matig, er wordt vaak veel meer ruimte gebruikt dan toegestaan, er blijft rommel achter en het wordt niet gehandhaafd.

Vervolg

Wij hebben geconcludeerd dat een bijeenkomst met alle ondernemers uit het gebied in juni of juli er niet meer in zit. Over het voorontwerp bestemmingsplan valt niks te melden en bij de inrichtingsvisie heeft het ‘ontwerpteam’ zijn ei gelegd. Het lijkt wel zinvol na de zomer met de gemeente in gesprek te gaan voordat het definitieve plan wordt opgesteld en in uitvoering komt. Dan kunnen we ons richten op de fine-tuning van de gekozen oplossingen.

Nadere informatie over onze standpunten inzake de herinrichting van het havengebied kunt u verkrijgen via secretariaat@ondernemendwassenaar.nl

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.